zondag 27 december 2009

Actie tegen afschieten van herten in de AWD!

Het is weer zover!!
Weer moeten we in actie komen tegen de provincie en dit keer om ervoor te zorgen dat de AWD niet vol met jagers komt te zitten die het wild met veel plezier willen komen afschieten.
Het wild zorgt voor overlast en schade in omgeving van de AWD, tenminste dat is het excuus wat men wil gebruiken om het herten bestand drastisch uit te dunnen.
Beter zou het zijn om meer hekken om het gebied te plaatsen zodat ze niet bij de mensen in de tuinen kunnen komen en ook niet op wegen rond het gebied.
Als het rijk jaarlijks een bedrag van 41.000 euro aan schade moet betalen aan de gedupeerde tuin eigenaren en bollenkwekers, dan is het misschien beter om in één keer een smak geld te steken in de afrastering van het gebied en dan kan het wild straks alleen nog maar over het Ecoduct naar ander graas gebied.
Het lijkt mij en vele andere wandelaars een beter idee om pas tot afschot over te gaan indien er te weinig voedsel voor de populatie beschikbaar is en het echt niet anders kan, er gaat een moment komen dat er echt teveel herten in het gebied rondlopen en dan is er geen andere keuze meer want zonder natuurlijke vijanden zal de populatie alleen maar blijven groeien, maar tot die tijd moet men de herten in het gebied gewoon met rust laten.


Archief foto.

Hieronder een briefwisseling tussen mevrouw Hetty Sloos en Jaap Bond van de provincie.
Deze briefwisseling heb ik overgenomen van de van de AWD site van collega AWD blogger Henk Bos.
Neem daar even een kijkje, dat is altijd de moeite waard!

Nog een aantal sites die aandacht besteden aan deze actie!
Faunabescherming - http://www.faunabescherming.nl/

Mail van Hetty naar J.Bond
-
Geachte heer Bond,
Hierbij protesteer ik tegen uw plannen om damherten af te schieten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Niet alleen omdat afschot van deze dieren totaal onnodig is, aangezien er geen enkel probleem mee wordt opgelost. Maar ook omdat de bijzondere waarde van dit prachtige gebied hierdoor ernstig wordt aangetast. Omdat er in dit gebied niet wordt gejaagd, zijn de dieren minder schuw en laten zij zich vaker zien dan in andere gebieden in Nederland. Juist dit maakt de Amsterdamse Waterleidingduinen bijzonder en geliefd bij velen. Ook ik geniet hiervan en ik wil dat het zo blijft.
Naar uw mening veroorzaken de damherten schade aan landbouw en tuinen en vormen zij een gevaar voor het verkeer. De praktijk heeft geleerd dat het plaatsen van een deugdelijk hek effectief is tegen overlast in tuinen en schade aan de landbouw. Ter bevordering van de verkeersveiligheid zijn verkeersremmende maatregelen en een adequate handhaving van de verkeerssnelheid, het meest effectief.
Er zijn voldoende andere oplossingen om eventuele overlast te beperken. Bij een modern faunabeheer past geen afschot. Ik doe dan ook een dringend een beroep op u om te zoeken naar duurzame diervriendelijke oplossingen en af te zien van het aandringen bij de gemeente Amsterdam om over te gaan tot afschot. Zo blijft de unieke kwaliteit, die in belangrijke mate bijdraagt aan de belevingswaarde van het gebied, behouden voor mij en alle andere natuurliefhebbers.
Met vriendelijke groet,
Hetty Sloos.


Archief foto.

Antwoord op mail
Geachte heer/mevrouw,

Bedankt voor uw mail. Het is goed om te merken dat de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen niet alleen bij politieke bestuurders de aandacht hebben. U vraagt ons om het beheer van hertenpopulatie achterwege te laten.
De situatie met damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen is inmiddels zo hoog dat er ons inziens moet worden ingegrepen. De afgelopen vijf jaar is de populatie bijna verdriedubbeld, van 400 naar meer dan 1.000 damherten en dit aantal zal, als er niet ingegrepen wordt, steeds verder toenemen. Deze dieren gaan opzoek naar voedsel, ook buiten de duinen. Hiervoor moeten ze de weg oversteken wat regelmatig tot ongevallen leidt. Naast blikschade aan vervoermiddelen lopen deze ongevallen ook voor de dieren soms noodlottig af. Inmiddels heeft zich onlangs het eerste verkeersongeval met menselijk letsel voorgedaan. Naast de onveilige verkeerssituaties die de damherten veroorzaken, zijn zij ook verantwoordelijk voor schade aan akkers van bollenboeren en tuinen van omwonenden. In 2009 is er meer dan 41.000 euro aan schade getaxeerd. Deze schades worden uit publieke middelen gecompenseerd.
Omdat de provincie bij het beheer van de damherten niet over één nacht ijs wil gaan, heeft het (onafhankelijke) onderzoeksbureau Altera onderzoek gedaan naar alternatieve vormen van beheer, zoals anticonceptie of het inzetten van natuurlijke vijanden in het gebied. Geen van deze alternatieve opties bleek haalbaar. Het plaatsen van hekken langs de drukke wegen om het duin gebied is goed, maar niet afdoende. Plannen om de gehele Amsterdamse Waterleidingduinen af te sluiten met 2,5 meter hoge hekken gaan regelrecht in tegen het europese beleid om versnippering van natuur tegen te gaan. Bovendien los je met het plaatsen van hekwerk het probleem van de toenemende hertenpopulatie niet op. Als provincie geven wij de gemeente Amsterdam, die als eigenaar van het gebied verantwoordelijk is voor het beheer van de damhertenpopulatie, nog een beperkte tijd om daadwerkelijk tot beheer over te gaan. Laat Amsterdam ons echter weten dat zij niet tot beheer over zullen gaan, dan zal de provincie te zijner tijd haar verantwoordelijkheid nemen.
Wij hopen dat u begrip heeft voor onze overwegingen en het bijbehorende besluit.
Met vriendelijke groet,
Jaap Bond
Gedeputeerde Flora en Fauna
Provincie Noord-Holland


Archief foto.

Antw.Mail aan J.Bond
Geachte heer Bond,
Op basis van uw reactie concludeer ik dat u helemaal niet luistert naar wat tegenstanders van de jacht in de AWD te zeggen hebben. Dat stelt mij zéér teleur. Ik baseer mijn mening op feiten en onderzoeken. Die wil ik graag met u delen.
U stelt dat zich onlangs het eerste verkeersongeval met menselijk letsel heeft voorgedaan. Ik wil u er aan herinneren dat dit ongeluk plaatsvond op de Duinlustweg, kilometers van de AWD af. Het is veel aannemelijker dat het betreffende hert afkomstig is uit NPKZ. Hier wordt geschoten!
Gelooft u trouwens werkelijk dat jacht IN het natuurgebied helpt? Klachten komen van buiten de AWD. Jacht in het gebied zal alleen maar leiden tot meer onrust onder de dieren en hun vluchtgedrag aan meer verkeersonveilige situaties. Wist u dat op de Veluwe gedurende het jachtseizoen 2 tot 3 keer zo veel wildaanrijdingen plaats vinden dan in de overige maanden?
Of beschikt u over gegevens waaruit blijkt dat door jacht het aantal verkeersongevallen is afgenomen, en dat jacht in de AWD een effectieve maatregel is? Op de lijst met verkeersongevallen van gemeente Bloemendaal hebben trouwens de meeste ongevallen betrekking op de Zeeweg ( PWN gebied waar gejaagd wordt)...Dhr. Van Wieren van Wageningen Universiteit stelt in het verslag van de workshop 'Beleid en beheer van grote hoefdieren: goed natuurbeheer vergt keuzees': 'De consequentie van ingrijpen is dat de populatie in de groeifase komt/blijft, met als gevolg meer jonge dieren (die juist problemen veroorzaken)'. Dhr. Groot Bruinderink (Alterra) stelt dat 'er nog nooit een verband is aangetoond tussen stand en verkeersongevallen. Er spelen veel meer factoren een rol. We moeten ons daarom vooral richten op andere maatregelen om ongelukken te voorkomen, o.a. voorlichting en educatie'. Trouwens, hoe verhoudt het aantal verkeersincidenten door overstekende herten zich met ander oorzaken van verkeersongevallen zoals alcoholgebruik,of andere overstekende dieren zoals honden/katten, of plotseling overstekende kinderen?
U stelt dat plannen om de gehele Amsterdamse Waterleidingduinen af te sluiten met een 2,5 meter hoge hekken regelrecht in gaan tegen het Europese beleid om versnippering tegen te gaan. Er wordt echter een recroduct gepland, waarmee er een koppeling is tussen AWD en NPKZ!
Ik wil u er op wijzen dat schade aan tuinen geen wettelijke reden is om damherten te gaan afschieten. Van gemeente Bloemendaal heb ik een lijst met klachten gekregen. Veel bewoners die klagen over schade aan hun tuin, hebben een tuin die grenst aan het natuurgebied. Deze mensen hebben ook aangegeven geen hek in hun tuin te willen, er vinden ook procedures plaats door omwonenden tegen het Waternet betreffende het plaatsen van hekken!! Het plaatsen van hekken is echter een maatregel die effectief is gebleken. Er zijn dus andere bevredigende oplossingen dan jacht!
De fora op internet tonen trouwens duidelijk wat de precieze beweegredenen zijn van mensen die voor de jacht zijn....zie b.v. dejachthut.
Ik ga ervan uit dat u als verantwoordelijk gedeputeerde reactie grote waarde hecht aan een grote belevingswaarde van natuur voor mensen. de recreatieve waarde van de AWD is enorm, een gebied waar de kans om wild te zien veel groter is dan elders in de provincie noord-Holland. En dat vlakbij de grote stad! Deze meerwaarde gaat verloren als er gejaagd gaat worden. Om nog maar te zwijgen over het gevaar dat schieten in een druk bezocht natuurgebied vormt.
De discussie gaat naar mijns inziens niet over de draagkracht maar om draagvlak. Ik wil u nogmaals vragen om naar mij te luisteren, want:
ten eerste u gebruikt,zoals blijkt uit bovenstaande, oneigenlijke argumenten om jacht in de AWD erdoor te drukken. Ten tweede: in het Haarlems Dagblad van 10 december geeft u echter aan ook liever geen herten te laten doden.
ik wil u daarom nogmaals dringend verzoeken om niet over te gaan tot beheersjacht, maar vast te houden aan snelheidsbeperkende maatregelen en het plaatsen van hekken.
Ik zou u daarnaast willen uitnodigen om samen met mij een wandeling te maken door de AWD, zodat u zelf kan ondervinden wat voor een geweldig mooi gebied het is, dat per sé zo behouden moet blijven.
Graag verneem ik zo spoedig mogelijk uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Hetty Sloos


Archief foto.

Ondersteun deze actie en surf a.u.b. naar de site van FaunaBescherming en doe mee aan de E-mail actie tegen dit nodeloos geweld op de herten populatie in de AWD.2 opmerkingen:

Unknown zei

Hoi Peter
Bedankt dat je de actie van de faunabescherming ondersteunt. Want het is echt van de gekke dat ze nu willen gaan afschieten in dit gebied.
De populatie damherten is niet zo groot dat op dit moment het gebied er onder lijd.
Ze ( en dat zijn de jagers en de bollenboeren (die nog geen vergoeding hebben gehad!) verzinnen elke keer wel wat.
Is het niet de vos dan zijn het weer de konijnen. (en dan blijkt later dat ze bijna uitsterven door een ziekte)...of de haas.
Nee...Het is puur eigenbelang!
Gr Henk Bos

Ghita zei

Ik reeg ook een reactie van de heer Bond, exact hetzelfde verhaal als dat Hetty kreeg, een standaard brief dus, waarin hij helemaal niet ingaat op onze argumenten.
Ik ben benieuwd of Hetty nog antwoord heeft gekregen op haar tweede mail.

Goed dat we op zoveel sites hier aandacht aan besteden.
Ik zal ook op de AWD-hyve nog wat plaatsten.
groetjes Ghita